اخبار ورزشی » گاسپارت:”قلب رونالدو نازاریو بیشتر بارسایی است تا رئالی”