اخبار اجتماعی » وزیر بهداشت: معاونت درمان متولی گردشگری سلامت است